Aktuality

UPOZORNĚNÍ

Dne 12.01. 2022 bude v našem domě probíhat oprava topné soustavy. Práce budou probíhat v bytě 28 od 9:00 hod.

Žádáme byty 04, 10, 16, 22, 34, 40, 46, 52, 58, 64, 70
aby na topení napojené na stoupačku v kuchyni otevřeli ventily naplno !

 

Představenstvo BD.


 

 
 

Výměna radiátorových ventilů a termostatických hlavic

 

Dne 4.11. 2021 budou v našem domě probíhat dokončovací práce na výměně radiátorových ventilů a termostatických hlavic firmou Instalatérství Kabát (tel: 731 787 919).

Práce budou začínat od 7:30 hod.

Žádáme byty  3+1 – 2, 48, 66 - z důvodu odvzdušnění

                        1+1 – 7, 26, 71, 72

o zpřístupnění bytů a uvolnění prostoru kolem radiátorových ventilů.

Dále byty 3+1 – 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 54, 60

                 1+1 – všechny ostatní

nutno otevřít ventily naplno !

 

Dle stanov BD:  Nájemce je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit družstvem pověřené osobě  zajištění řádné údržby, úprav, oprav a provozu bytu, jiných bytů v domě, společných prostorů a domu jako celku, kontrolu stavu bytu, nebo provedení instalace a údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot. Nájemce je za tímto účelem a za účelem provedení udržovacích prací, rekonstrukcí a oprav realizovaných Družstvem povinen umožnit přístup do bytu a jeho příslušenství, a to v rozsahu nezbytně nutném.

Představenstvo BD.


 

 

Mimořádná splátka Raiffeisen stavební spořitelny

Členská schůze se usnesla a povolila členům družstva využít mimořádnou splátku úvěru družstva u Raiffeisen stavební spořitelny k doplacení dlužné částky přepočtenou na bytovou jednotku, která jim je pronajata. Po zaplacení se družstevník nebude nadále podílet na splácení tohoto úvěru. Poté mu bude vystaveno potvrzení o splacení podílu úvěru dané bytové jednotky a v novém Výpočtovém listě u položky Splátka úvěru bude 0,-Kč.

Pro ostatní členy se nic nemění.

Informace k mimořádné splátce

Mimořádná splátka bude provedena ke dni 30.11.2021

Jedná se o tyto částky:

     Byt 3+1                        byt 2+1(byt 1 a 4)                  byt 2+1(byt 2 a 3)                  byt 1+kk

408.869,64 Kč                      379.474,56 Kč                      380.243,45 Kč                 175.601,62 Kč

Z důvodu, že žádost musí být doručena Raiffeisen stavební spořitelně nejméně 30 dnů dopředu a uvádí se v ní přesná částka, bude se odesílat 25.10.2021.

Splatnost patřičné částky bude 21.10.2021.

Přesné instrukce k využití mimořádné splátky budou sděleny vážným zájemcům.

Pro přesné instrukce nebo jiné informace prosím využívejte emailovou komunikaci, popř. telefon.

Další mimořádná splátka bude podle zájmu členů družstva a následné domluvě, max 2x ročně.

David Michalczyk

představenstvo BD


 

Výměna radiátorových ventilů a termostatických hlavic

 

Ve dnech 4. – 8.10. 2021 bude v našem domě probíhat výměna radiátorových ventilů a termostatických hlavic firmou Instalatérství Kabát (tel: 731 787 919).

Práce budou začínat od 7:30 hod. směrem z hora dolů.

 

Pondělí  4.10. – byty – 65,59,53,47,41,35,29,17,11,5,1

Byt 23 přítomen být nemusí, ale nutno otevřít ventily naplno.

Úterý 5.10.      – byty – 66,60,54,48,42,36,30,24,18,12,6,2

Středa 6.10.    – byty – 69,63,57,51,45,39,33,27,21,15,9,3

Čtvrtek 7.10.   – byty – 70,64,58,52,46,40,34,28,22,16,10,4

Pátek 8.10.      – byty – 71,72,67,68,61,62,55,49,50,43,44,

                                      37,38,31,32,25,26,19,13,14,7

Byty 8,20,56 přítomní být nemusí, ale nutno otevřít ventily naplno.

 

Žádáme všechny o zpřístupnění bytů a uvolnění prostoru kolem radiátorových ventilů.

Dle stanov BD:  Nájemce je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit družstvem pověřené osobě  zajištění řádné údržby, úprav, oprav a provozu bytu, jiných bytů v domě, společných prostorů a domu jako celku, kontrolu stavu bytu, nebo provedení instalace a údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot. Nájemce je za tímto účelem a za účelem provedení udržovacích prací, rekonstrukcí a oprav realizovaných Družstvem povinen umožnit přístup do bytu a jeho příslušenství, a to v rozsahu nezbytně nutném.

 

Upozornění: při výměně ventilu bude manipulováno s trubkou, která prochází zdí do stoupačky. Tento otvor by správně měl být volný. Pokud ho má někdo zasádrovaný, může dojít  k opadání této sádry. Případnou opravu si řeší každý svépomocí.

představenstvo BD.


 

UPOZORNĚNÍ

 Dne 10.9.2021 v době od 08:00 do 10:00 hod. proběhne v našem domě kontrola radiátorových ventilů před následnou výměnou. Kontrolu a výměnu bude provádět fy. Instalatérství Kabát.

Proto Vás žádáme o zpřístupnění bytů.

Ten, kdo v požadovanou dobu nemůže být doma, prosíme o změření průměru přívodního potrubí před ventilem. Následně nahlaste naměřené rozměry a zda je ventil přímý nebo rohový.  Kdo má ventily v nedávné době měněné a v pořádku, měřit nemusí, pouze nahlásí, že to má OK. 

 

 

Hlásit můžete: Instalatérství Kabát – tel: 731 787 919                                           

                        nebo představenstvu – p.Michalczyk   tel: 724 940 216                                                                                      p.Zbořil            tel: 724 771 163

Kdyby si někdo s měřením nevěděl rady, představenstvo Vám pomůže.

 

Upozornění

           Na přerušení dodávky pitné vody dne 14.9.2021           od 8:30 do cca 14:30 hod. z důvodu opravy havarijního stavu zařízení.

Kompletní informace zde:


     POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Představenstvo Bytového družstva Mezírka 16, se sídlem Ostrava - Zábřeh, Petruškova 2764/16, PSČ 700 30,
IČ: 030 33 228, svolává dle čl. 23 stanov členskou schůzi bytového družstva

Datum a místo konání:     16. 9. 2021 v 18:00 hodin, prezence členů od 17:30 hodin,                                                                                      sál Domova Korýtko

Program jednání:
1.    Zahájení
2.    Volba předsedajícího
3.    Seznámení s dosavadní činností orgánů BD a zprávou o hospodaření za rok 2020
4.    Schválení účetní závěrky za rok 2020
5.    Projednání žádosti členů družstva – Využití mimořádné splátky úvěru družstva u       
       Raiffeisen stavební spořitelny k doplacení úvěru za jejich bytovou jednotku.
6.    Volba náhradníků do představenstva
7.    Volba náhradníků do kontrolní komise  
8.    Diskuse
9.    Závěr.


Žádáme o splnění aktuálních proticovidových opatření :
•    každá osoba musí mít nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor třídy FFP2, KN95 nebo N 95,
•    osoby jsou usazené tak, aby mezi sebou seděly ob jedno sedadlo (to neplatí pro členy společné domácnosti).
Dále musí být splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
•    absolvování PCR testu v posledních 7 dnech,
•    absolvování rychlého antigenního testu (RAT), který provedl zdravotní pracovník, v posledních 72 hodinách,
•    absolvování RAT za online metodou za dozoru zdravotního pracovníka, takový test je platný 24 hod., pokud o    něm       dohlížející zdravotník vydá doklad,
•    absolvování testu při screeningovém testování ve školách na začátku září, takový test má platnost 72 hod.,
•    mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší jak 180 dní,
•    mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny,
•    u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní.

Nemůžete-li se členské schůze zúčastnit, můžete se pro účast na členské schůzi nechat zastoupit. Plná moc pro zastupování musí být písemná.

Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než 1/3 všech členů družstva. V případě zastupování se zástupce člena družstva prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí.

Formulář plné moci je ke stažení , nebo u členů představenstva.

V Ostravě dne 1.září 2021, představenstvo BD. 

VYPLÁCENÍ  PŘEPLATKU VYÚČTOVÁNÍ  SLUŽEB 2020

V neděli 13.06.2021 od 18:00 do 18:30 proběhne výplata přeplatků Vyúčtování služeb za rok 2020 v kanceláři BD (suterén domu).   


 

UPŘESNĚNÍ
K VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB 2020

Reklamační lhůta je 30 dní od převzetí tohoto protokolu.

Nedoplatky budou zahrnuty do SIPO v 6/2021. V případě, že nedoplatek nebude naveden do SIPO, jste povinni jej uhradit do pokladny nebo na účet (BD) nejpozději do 31.7.2021.

Přeplatky budou vypláceny z pokladny nebo z účtu BD.


 

Kontrola plynoinstalace

 

Žádáme nájemníky bytů s plynovou připojkou o zpřístupnění bytů k provedení periodické revize.

Kontrola bude provedena dne 19.5.2021 v době 8:00 - 10:00 h, nebo 16:00 - 18:00 h.

Kontaktní telefon : 722 002 065

Děkujeme za pochopení.


 

SEŘÍZENÍ OKEN
 

Dne 10.5.2021 začne seřizovaní oken ve všech bytech tohoto domu.
Proto žádáme všechny nájemníky o zpřístupnění bytu v následujících  termínech dle harmonogramu :

10.5. Pondělí    8:00-12:00  13:00-18:00
                         poschodí  13,12,11

11.5. Úterý       8:00-12:00  13:00-18:00
                         poschodí 10,9,8

12.5. Středa      8:00-12:00  13:00-16:00
                         poschodí 7,6,5

13.5. Čtvrtek    8:00-12:00-13:00-18:00
                         poschodí 4,3,2

14.5. Pátek       8:00-12:00-13:00-16:00
                         poschodí 1 + rezerva

Každý  po ukončení servisu, podepíše panu Hrabovskému/servisní technik/, převzetí seřízení oken.  Kontaktní tel. na technika - 736 169 556.
Děkujeme za pochopení.


 

Vyúčtování služeb 2020


1.  V neděli 11.4.2021 od 18:00 do 20:15 bude v kanceláři družstva (v suterénu našeho domu) probíhat výdej Vyúčtování služeb za rok 2020. Z důvodu pandemie covid-19 prosíme   o dodržování (pokud možno) následného harmonogramu :
18:00 – 18:10 – 1 patro                         18:10 – 18:20 – 2 patro
18:20 – 18:30 – 3 patro                         18:30 – 18:40 – 4 patro
18:40 – 18:50 – 5 patro                         18:50 – 19:00 – 6 patro
19:00 – 19:10 – 7 patro                         19:10 – 19:20 – 8 patro
19:20 – 19:30 – 9 patro                         19:30 – 19:40 – 10 patro
19:40 – 19:50 – 11 patro                       19:50 – 20:00 – 12 patro
20:00 – 20:10 – 13 patro


2.  Ve čtvrtek 15.4.2020 od 19:30 do 20:00 pro ty, kdo nemůžou v neděli.

Současně bude provedena kontrola
-    bankovního účtu  
-    kontaktů (telefonního čísla, emailové adresy)
-    seznamu osob v bytové jednotce
Pokud byla v poslední době nějaká změna u výše uvedených údajů a Vy jste je ještě nenahlásili představenstvu nebo pí.Teprové, tak si je připravte.


UPOZORNĚNÍ !

 

Na schodišti v našem domě se našla injekční stříkačka. V takovém případě přivolejte Městskou policii (te.156),která provede sběr kontaminovaného materiálu a dejte vědět někomu z představenstva.

Nesbírejte takové věci ze země a nevhazujte do komunálního odpadu.

Buďte prosím opatrní a všímejte si, koho pouštíte do domu.


 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

1. Všem osobám se s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje   pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska (chirurgická rouška) nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový   pokoj),
b) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce,
c) na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků od 1.3.2021


                                                     Oprava revizních závad plynu

Začátkem února proběhne v našem domě oprava revizních závad plynu. Práce bude provádět firma:
Petr Dymanus   www.revize-ostrava.cz   tel:775 901 067

Týká se to těchto bytů : 01,03,04,06,,09,12,15,24,27,28,29,36,39,40,41,45,46,51,57,60,63,65,69,70.

Kdo má zájem o odstranění revizní závady zmíněnou firmou, prosím poznačte to do tabulky umístěné ve vestibulu chodby domu do neděle 24.01.2021.(popř. kontaktujte někoho z představenstva).
Firmě bude předáno Vaše tel. číslo, následně Vás bude firma kontaktovat a domluví si s Vámi vše potřebné.
Opravu si hradí každý sám.

Orientační ceny :
Krátká nerez hadice  – 1500,-Kč
Dlouhá nerez hadice s otočnou koncovkou – 1800,-Kč
Kdo mění potrubí za hadici s uzávěrem nutno připočíst + 200,-Kč za kulový kohout.

Výsledky revize plynu:


Oznámení

 

Správce domu paní Martina Teprová bude 20.7.2020 - 24.7.2020 a 10.8.2020 - 21.8.2020 čerpat dovolenou.

Děkuje za pochopení.


 

Postup při přestavbě bytového jádra a jiných stavebních úprav

 

Ze zákona je Bytové družstvo Mezírka 16 ( dále jen BD ) povinno zaznamenávat do technické dokumentace stavební změny domu.

 

Jak začít – stavebním povolením, nebo bez něho ?

 

Přestavba bytového jádra ( koupelna, WC ).

Pokud stavebník ( nájemník – družstevník ) použije lehký stavební materiál např. Sádrokarton, Ytong a nahradí jím dosavadní „umakart“, nezasáhne do společného rozvodu plynu, vody, elektroinstalace a odpadů, není zapotřebí stavebního povolení.

Zůstává však povinnost ohlásit BD rozsah stavebních prací.

 

Důvod, proč stavebník ( nájemník – družstevník ) musí ohlásit BD stavební práce.

1. BD musí do technické dokumentace domu zapsat změnu, že v bytě xy jsou provedeny stavební úpravy v ohlášeném rozsahu.

2. Stavebník musí brát na vědomí, že zatížení tíhou stavebního materiálu např. jen o váze 1000 kg    a takovou úpravu časem provede všech 72 bytů, tak zátěž domu se zvedne o 72 tun !

3. Vyzděná stavba koupelny, WC nemá nosnou podporu souseda pod ním. Stojí vlastně na stropě souseda a jeho „umakartové“ jádro netvoří žádnou pevnostní podporu stropu.

4. U všech domů našeho typu byla provedena injektáž ( zpevnění panelů ) od 1.p. do 6.p. z důvodu nedostatečné pevnosti ( nosnosti ) pro 13podlažní dům.

5. BD musí zajistit bezpečnost stavby ( domu ) jako celku.

 

Větší stavební úpravy.

Zásahem do nosné konstrukce domu, rozvodu plynu, elektroinstalace, protipožárních opatření, vlivu na životní prostředí a je ohrožena bezpečnost stavby, pak se ze zákona vyžaduje projektová dokumentace, stavební povolení a následná revize.

 

Dozoru stavebního úřadu podléhají i stavby a práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení !

 

Prosíme nájemníky – družstevníky za pochopení. Nejedná se o samozvanou zvůli představenstva BD, ale o oprávněnou starost za dodržování zákonů, předpisů a norem. Starostí nás všech nejsou jen krásné byty uvnitř, ale taky vzhled a bezpečnost domu jako celku.

 

Dokument je ke stažení zde


Obsah stránek roku 2014 – 2020 najdete v sekci - Archiv stránek.