Požární směrnice

 

Požární poplachové směrnice
Bytové družstvo Mezírka 16, Petruškova 2764/16, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Tato směrnice je interním předpisem, vydaným na základě § 32 vyhl. MV č. 246/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně č. 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vymezuje povinnosti všech fyzických osob v případěvzniku požáru. Sledují provedení rychlého a účinného zákroku při požáru nebo jiného stavu nouze.

Každý, kdo zpozoruje požár je povinen :

1. Provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob (informovat, fyzicky evakuovat a pod.),
2. K uhašení požáru použít dostupné hasební prostředky a pokusit se zabránit jeho
šíření (uzavření požárních dveří, odstranění hořícího materiálu a pod.),
3. Nelze-li požár uhasit, přivolat neprodleně požární pomoc ohlášením jeho vzniku


na ohlašovnu požáru číslo 112 - IZS (150 HZS)

V hlášení o požáru uveďte:
kdo volá, odkud se volá - číslo telefonu, přesná adresa místa požáru, objekt, rozsah
 a výšková úroveň požáru, hořící materiál, vyčkejte na zpětný dotaz dispečera HZS.


Požár se rovněž ohlásí představenstvu bytového družstva.

Bude-li vyžádána pomoc, je nutnost poskytnout osobní a věcnou posilu při zdolávání požáru.

Způsob vyhlašování požárního poplachu:

Poplach se vyhlašuje voláním H O Ř Í

Všechny osoby zdržující se v době požáru v objektu jsou povinny řídit se pokyny velitele požární
jednotky a správce objektu. Na jejich výzvu urychleně objekt opustí a soustředí se na určeném
společném shromaždišti, kterým je prostor před hlavním vstupem do objektu, mimo přístupové
komunikace a nástupní plochy pro provedení hasebního zásahu.


Jednejte vždy s klidem a rozvahou !!!
Předejděte úrazům !!!


DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

  INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM        112

  HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR                      150

  POLICIE                                                                  158

  MĚSTSKÁ POLICIE                                              156

  RYCHLÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC                 155

  PORUCHY : EL. ENERGIE     800 225 577 (E.ON)

                                                        840 850 860   (ČEZ)

                                                                     1236   (PRE)

  PLYN                                                                     1239

  VODA                                         800 202 700 (OVAK)

 

 Schválil : předseda představenstva, Ing. et Ing. Jindřich Haverland 1.1.2015

 

Požární poplachové směrnice.