Domovní řád

 

Domovní řád

Bytové družstvo Mezírka 16, Petruškova 2764/16, 70030 Ostrava



Část I. - Obecná ustanovení

Článek 1 - Úvodní ustanovení

 Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor  a společných částí domu v domě bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi družstvem a jeho členem je v této oblasti stanovena Zákonem  č.  89/2012 Sb.,  Zákonem  č. 72/1994  Sb. o vlastnictví bytů, občanským zákoníkem a Stanovami družstva schválenými členskou schůzí.

 Článek 2 - Základní pojmy

 Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení.

 Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím  stavebního  úřadu   určeny  k  jiným  účelům  než  k  bydlení  (např.      k podnikatelské činnosti, garáže, prodejny, sklady). Nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu ani společné části (prostory) bytu.

 Příslušenstvím  k bytu  jsou  vedlejší místnosti a  prostory určené  k tomu, aby byly    s bytem používány (např. sklepní box, spížní komora mimo byt, apod.).

 Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, lodžie a balkony s vchodem ze společných chodeb, terasy, výtahy, prádelny, sušárny, kočárkárny, rozvody tepla, teplé a studené vody, rozvody plynu a  elektřiny, kanalizace,  komíny, společné antény aj.

 Vlastníkem domu, bytů, nebytových prostorů a přilehlých pozemků na adrese Petruškova 2764/16, Ostrava - Zábřeh je právnická osoba – Bytové družstvo Mezírka 16, vedené u Krajského soudu v Ostravě (dále jen BD).

 Nájemníkem se rozumí osoba či osoby, které mají pronajatý bytový, nebytový nebo společný prostor domu nebo jeho část od BD. Pokud nájemník přijme nového člena své domácnosti, má povinnost to BD oznámit. Neoznámení v zákonem stanovené lhůtě (nejpozději do dvou měsíců od změny počtu osob) má za následek výpověď     z nájmu bytu.

 Podnájemníkem se rozumí osoba nebo osoby, které mají od jednoho uživatele družstevník/nájemník pronajatý byt či nebytový prostor, nikoli však společný prostor domu. Žádost o udělení souhlasu k podnájmu i souhlas s podnájmem vyžadují písemnou formu a u všech uživatelů i souhlas BD.

Článek 3 - Práva a povinnosti z nájmu bytu

 Práva a povinnosti z nájmu bytu upravuje Občanský zákoník. Bytové družstvo je povinno zajistit nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv  spojených s užíváním bytu.

 Družstevníci, nájemníci i podnájemníci jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby  v domě bylo vytvořeno prostředí, zajišťující ostatním uživatelům výkon jejich práv. Výkon práv a povinností vyplývajících z uživatelského vztahu nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu   s dobrými mravy.

 Uživatel je povinen po předchozím oznámení družstva umožnit přístup do bytu nebo nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu bytu (nebytového  prostoru) a provedení odečtu, kontroly, příp. výměny měřidel tepla, teplé a studené vody, plynu, el. energie. Ve výjimečných případech (havárie, ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně hrozící škoda na majetku družstva), může být zajištěno zpřístupnění bytu i bez souhlasu nájemce. O tomto zásahu vyrozumí družstvo neprodleně nájemce a pořídí o tom zápis.

V zájmu předcházení násilného otevření bytu nebo nebytového prostoru z důvodu havárie apod. je povinností družstevníka, nájemnce i podnájemníka v případě dlouhodobé nepřítomnosti oznámit družstvu místo pobytu nebo adresu a telefon osoby zplnomocněné ke zpřístupnění bytu.

Uživatel je povinen chránit družstevní majetek, řádně užívat byt, společné části domu a řádně užívat plnění, které je spojeno s užíváním bytu. Uživatelé bytů (ani jejich návštěvy) nesmí poškozovat žádné části domu. Zjištěné případy budou posuzovány jako hrubé porušení nájemní smlouvy.

Každý družstevník, nájemník i podnájemník má právo na své náklady zdokonalovat a zvyšovat komfort svého bydlení. Tyto změny musí být v souladu se stavebním zákonem, statikou domu, s jeho konstrukcí a technickým řešením. Z těchto důvodů je uživatel povinen požádat BD o souhlas k úpravám v bytě, které se týkají společných rozvodů a provedení stavebních úprav ve smyslu obecně závazných předpisů. Bez souhlasu není možno práce zahájit. V případě provedení nepovolených úprav nebo úprav bez předchozího souhlasu BD, může statutární orgán BD uživatele žádat, aby tyto úpravy byly uvedeny do původního stavu  na  náklady  uživatele  jednotky  a  to ve stanovené lhůtě. Každý, kdo provádí jakékoli úpravy, zodpovídá za škody vzniklé v jednotlivých bytech a na společných prostorech.

 Článek 4 - Úhrada nájemného a služeb spojeným s nájmem bytu

 Vlastník  je  povinen  písemně  oznámit  novému   nájemci  bytu   výši  nájemného   za užívání bytu a záloh na poskytované služby a všem nájemcům oznamovat případné změny i výši  poplatku  nebo  přeplatku  vyúčtovaných  nákladů  a  plateb  za služby.

Nájemce bytu je povinen platit úhradu za užívání bytu a služeb (popř. zálohy na ně ) měsíčně, a to do  20. dne běžného měsíce. Rovněž je povinen uhradit doplatky       za služby ve stanovené lhůtě po vyúčtování.

 Článek 5 - Udržovací povinnosti nájemce bytu

 Nájemci bytů jsou povinni zajišťovat na své náklady řádné a včasné provádění drobných oprav v bytě a všechny práce spojené s obvyklým udržováním bytu, jeho příslušenstvím a vybavením.

Nájemci bytů se společným příslušenstvím hradí drobné opravy a obvyklé udržovací náklady spojené se společným užíváním příslušenství, nedohodnou-li se jinak, zpravidla poměrně podle počtu osob, které v bytě bydlí.

Drobnými opravami jsou opravy bytu, jeho příslušenství a vybavení, včetně výměny drobných součástek jednotlivých předmětů zařízení nebo vybavení bytu, uvedené     v obecně závazných právních předpisech, pokud se vlastník v rámci těchto předpisů nerozhodne jinak.

Nájemce bytu je povinen na své náklady odstranit závady a poškození, jež způsobil  v bytě nebo v domě sám, nebo jež způsobily osoby, které s ním bydlí nebo jej navštívili.

Nájemce bytu je povinen oznámit bez zbytečného odkladu vlastníkovi potřebu těch oprav, které je povinen pronajímatel provádět na svůj náklad.

Nepostará-li se nájemce bytu o včasné provedení drobných oprav a obvyklé údržby bytu nebo neodstraní-li závady, za které odpovídá, má vlastník právo učinit tak po předchozím upozornění nájemce na jeho náklad sám.

 Článek 6 - Skončení nájmu bytu

 Po zániku práva nájmu bytu je dosavadní uživatel bytu povinen odevzdat jej vlastníkovi ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení.         O vrácení a převzetí bytu sepíše vlastník zápis, v němž uvede stav bytu, jeho příslušenství a vybavení a označí zjištěné závady. Má-li tyto závady odstranit nájemce bytu, stanoví vlastník zároveň lhůtu a způsob jejich odstranění.

 

ČÁST II. - Zvláštní ustanovení

Článek 7 - Užívání společných částí (prostorů a zařízení) domů

 

Společné části domů se užívají k účelům odpovídající jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních nájemců v domě. Umísťování jakýchkoliv předmětů, nepatřících k vybavení domu, není ve společných prostorách domu dovoleno.

 

Nájemci bytů jsou povinni zejména :


-          umožnit přístup k uzávěrům, hydrantům, měřičům, vstupům do zařízení a prostor civilní obrany,

-          udržovat volné únikové cesty a nástupní požární plochy

-          udržovat volný přístup k prostředkům požární ochrany (hydrantové skříně, suchovody, hasicí přístroje) a vstupu do strojoven výtahů, k hlavním uzávěrům plynu a vody,

-          zabezpečit, aby v domě nebyly skladovány hořlavé látky, především hořlavé kapaliny, tlakové láhve a jiné nebezpečné látky a nebylo užíváno otevřeného ohně,

-          zabezpečit, aby věci uložené ve sklepech nebyly zdrojem vzniku požáru, šíření hmyzu a hlodavců.

 Ve společných prostorech domu (chodba, schodiště, výtah, půda, sklep apod.) platí přísný zákaz kouření a užívání omamných látek.

V topném období musí být okna sklepů a okna ostatních prostor, s výjimkou krátkodobého větrání, dobře uzavřena.

Poškozování informačních zařízení v domě (vývěsky, oznámení, informační nápisy apod.) bude posuzováno jako poškozování majetku. Ve společných prostorách bez automatického zhasínání světla je nájemce bytu povinen při odchodu zhasnout.

Ve společných prostorách není dovoleno skladovat předměty, rozdělovat místo překážkami, kouřit  a  užívat  otevřeného  ohně.  Klíč  od  těchto  prostor  je  uložen  u osoby určené vlastníkem a musí být kdykoli dosažitelný. Náhradní klíč pro nutné případy musí být uložen na vhodném místě. V době mrazů nesmějí okna zůstat otevřena. U prostranství s měřenou spotřebou vody a elektřiny je uživatel povinen ihned po skončení návštěvy provést zápis spotřeby do evidenčního záznamníku a tento bezodkladně vrátit pověřené osobě. Při ročním vyúčtování mu bude dle zapsaných hodnot vyúčtována spotřeba.

 Článek 8 - Zajištění pořádku a čistoty

 Krádeže a vandalismus budou klasifikovány jako hrubý přestupek.

 Nájemci bytů se dohodli na zvýšené ostraze společných prostorů a společných zařízení domu před vandalismem a zejména před nechtěnými návštěvami  cizích osob v domě tak, že prostory vstupního vestibulu, výtahových kabin, sklepního vestibulu a případně další prostory budou v zájmu zvýšení bezpečnosti obyvatel a omezení ničení společného majetku hlídány kamerovým systémem.

Nájemníci přijímají preventivní opatření, spočívající v trvalém uzavírání hlavních domovních dveří, trvalém uzamykání zadních dveří domu, trvalém uzamykáním spojovacích dveří u sklepů v suterénu, trvalém uzamykání dveří u sušárena sklepů. Nájemníci bytů budou dbát na zvýšenou ochranu technických zařízení ve společných prostorách v domě, aby se zabránilo jejich nahodilému či úmyslnému poškozování.

Družstevníci, nájemníci i podnájemníci jsou povinni udržovat v domě pořádek a čistotu. Sjednaná úklidová firma je povinna provádět minimálně jednou týdně úklid společných prostor přilehlých k bytu (chodba před bytem, schodiště, okna na patře, meziposchodí), ostatní společné prostory (vchodové vestibuly, sklep, dvůr, chodník před domem) dle vypracovaného domovního harmonogramu. O čistotu a pořádek v prostorách, které jsou v majetku vlastníka a jsou najaty, nebo pronajaty tito uživatelé. Způsobí-li mimořádné znečištění společných prostor, chodníku nebo přilehlých udržovacích zelených ploch uživatel bytu nebo jiná zjištěná osoba, nebo domácí zvíře, je povinen toto znečištění neprodleně odstranit, jinak bude odstraněno na jeho náklad vlastníkem. Jestliže znečištění vzniklo provozem  (např. přísunem nebo odsunem materiálu, zboží apod.) obchodní, stavební či jiné organizace, musí být odstraněno tím, kdo znečištění zavinil nebo z jehož provozu vzniklo, v pochybnostech ten, kdo užívá v době byt. Nelze-li zjistit, kdo za znečištění odpovídá, musí znečištění odstranit správce na náklady BD.

Vyklepávat koberce a rohožky apod. je možno pouze na místech k tomu určených (tzn. nikoliv z oken a balkonů). Čištění obuvi, šatů a jiných předmětů není ve společných prostorách přípustné. Je rovněž zakázáno cokoli vyhazovat či vylévat z oken.

Na chodbách a schodištích není dovoleno větrání bytů do vnitřních prostor domů.

 Článek 9 - Domácí zvířata

 Nájemce bytu nese plnou odpovědnost za domácí i exotická zvířata, která jsou v bytě držena. Je však povinen dbát, aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel domu, nebyl rušen domovní klid (nejen noční, ale i běžný denní klid – štěkot psa apod.) a byla dodržována čistota, hygienické předpisy a chovem zvířat nebyli ohrožováni a ani omezováni ostatní nájemci domu (např. zápach).

 

Článek 10 - Vyvěšování a vykládání věcí

 

 Nájemce bytu nesmí bez písemného souhlasu družstva umísťovat na vnější konstrukce např. balkonů, lodžií a oken, na fasádu, střechu, strojovnu výtahu a anténní stožár jakékoliv zařízení a předměty.

Květiny v oknech, na balkónech apod. musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi a nezatékala na ostatní balkony příp. lodžie.

Pro stavbu a instalaci venkovních rozhlasových, televizních a zejména satelitních a radioamatérských antén a jejich svodů je třeba předchozího písemného souhlasu  BD. Stavební úřad může nařídit přeložení nebo úpravu antén, které ohrožují stavební stav nemovitosti nebo bezpečnost okolí a nebo ruší vzhled. Vývěsky, nápisy a jiná informační zařízení (např. neónové a jiné reklamy) mohou být umístěny na domech a uvnitř domů jen se souhlasem vlastníka. Je-li k tomu třeba povolení stavebního úřadu, musí být předem vyžádáno.

Jakmile právo na umístění informačního zařízení zanikne, odstraní jeho dosavadní provozovatel toto zařízení a uvede svým nákladem vše do původního stavu. Předměty nečisté, nevzhledné nebo zapáchající není dovoleno vyvěšovat a vykládat ani v ostatních oknech a balkónech.

Nájemce bytu nesmí bez písemného souhlasu družstva umísťovat na vnější konstrukce např. balkonů, lodžií a oken, na fasádu, střechu, strojovnu výtahu a anténní stožár jakékoliv zařízení a předměty.

Článek 11 - Ostatní zařízení v domě

 Ke komínovým dvířkům, k hlavním uzávěrům vody a plynu, kanalizačním čistícím otvorům a jiným podobným zařízením, pokud jsou ve společných prostorách, musí být  vždy  zajištěn   volný  přístup.   Jsou-li  tato   zařízení   v  místnostech  určených k výhradnímu užívání nájemci bytu nebo provozních místností, musí být učiněna taková opatření, aby k nim byl v případě nutnosti přístup i za nepřítomnosti nájemce bytu nebo příslušníků jeho domácnosti nebo po skončení provozu v provozních místnostech.

 Článek 12 - Klid v domě

 Nájemci bytů jsou povinni učinit vhodná opatření a trvale se chovat tak, aby bez oprávněného důvodu neobtěžovali sousedy nadměrným hlukem.

Právo na nerušený odpočinek je po dobu nočního klidu tj. od 22:00 do 6:00 hodin.     V této době není vůbec dovoleno hrát na hudební nástroje, zpívat, hlučně se bavit, dále používat vysavačů prachu a jiných hlučných přístrojů a vykonávat jakoukoli činnost působící hluk. Rovněž je zejména v době nočního klidu třeba ztlumit rozhlasové a televizní přístroje, a podobné přístroje, aby hluk nezaléhal do okolí.

Klid v domě jsou povinni dodržovat i nájemci nebytových prostor.

Nájemci bytu jsou odpovědní i za hluk, který mohou způsobovat s nimi žijící zvířata (štěkání, vytí apod.) a podle okolností tomu zabránit.

Provádí-li nájemce v bytě úpravy a opravy způsobující nadměrný hluk (např. vrtání a sekání do zdiva apod.), smí tak činit jen v denní době (od 8.00 do 18.00 hod.) a po předchozí včasné informaci ostatním nájemníkům (info na vývěsní tabuli).

 

Část III. - Společná a závěrečná ustanovení

Článek 13

 Ostatní práva a povinnosti, neupravené tímto domovním řádem se řídí především ustanoveními Občanského zákoníku, jeho provádějícími vyhláškami a příslušnými vládními nařízeními. Ustanovení tohoto domovního řádu platí pro družstevníky, nájemníky i podnájemníky a příslušníky jejich společných domácností a jejich návštěvy.

Článek 14

 

Domovní řád byl schválen usnesením představenstva bytového družstva a nabývá účinnosti dnem:...6.5.2024….

 

Za BD Mezírka 16, předseda představenstva: ………David…Michalczyk…………