GDPR

Informace pro subjekty údajů o zpracování osobních údajů
dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR).
 
Bytové družstvo Mezírka 16, se sídlem Ostrava, Petruškova 2764/16,
IČ 03033228 (dále jen „družstvo“) je správcem i zpracovatelem Vašich osobních údajů. 
 
Družstvo vytváří databáze na základě povinnosti uložené mu zákonem – tedy NOZ Zákon 89/2012 Sb. a ZOK Zákon 90/2012 Sb. Konkrétně se jedná o vedení seznamu členů BD, tedy nájemníků a podnájemníků, včetně jejich osobních dat
 
BD však musí subjekty osobních údajů (tj. členy BD, případně další osoby jako nájemce, podnájemce) v souladu s čl. 13 až 14 GDPR vhodným způsobem informovat o tom, že jejich osobní údaje zpracovává, za jakým účelem, na základě jakého právního předpisu, kdo je příjemcem těchto osobních údajů, kdo je zpracovatelem atd. K tomuto informování může využít také elektronické prostředky - například webové stránky BD či správce apod. 
 
Kategorie osobních údajů, které družstvo zpracovává: 
Družstvo získává osobní údaje dobrovolně přímo od subjektů údajů a to osobně, prostřednictvím vyplněných formulářů nebo komunikací emailem a telefonicky a dále z veřejně dostupných zdrojů a jsou využívány výhradně pro účely správy domu a pozemku. 
 
a) identifikační údaje (titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné příjmení), 
b) kontaktní údaje (adresa bydliště, adresa pro doručování, telefonní číslo, e-mailová      
    adresa), používané výhradně ke komunikaci se subjektem údajů, 
c) ostatní údaje (číslo bytu, počet členů domácnosti, náměry měřičů, předpisy úhrad a záloh, 
    evidence plateb, bankovní účet, SIPO, údaje o insolvenci, exekuci) a další osobní údaje,   
    nezbytně nutné k výkonu správy domu a pozemku.
 
Účely zpracování: 
a) plnění zákonné povinnosti, 
b) plnění smluvních povinností, 
c) oprávněný zájem (péče řádného hospodáře, ochrana majetku třetích osob, vypracování 
    smlouvy, statistiky).
 
Technické a organizační záruky k ochraně osobních údajů: 
a) databáze v listinné - písemné podobě, jsou uloženy v uzamčené skříni 
     a v uzamčené místnosti se vstupem pouze pro správce databází.
b) výpočetní technika družstva je zabezpečena silnými hesly, antivirovým programem a je      
    pravidelně zálohována, 
c) zaměstnanci družstva, kteří mají přístup k osobním údajům, zachovávají o těchto údajích  
    mlčenlivost.
 
Příjemci osobních údajů: 
Družstvo k zabezpečení svých činností využívá služeb dodavatelských firem. Těmto firmám, které jsou dalším zpracovatelem osobních údajů, může družstvo poskytnout vybrané osobní údaje pouze za účelem provedení konkrétní činnosti nebo služby. Zpracovatelé mohou tyto údaje zpracovávat pouze na základě smluvního vztahu nebo potvrzení o převzetí osobních údajů a prohlášení o mlčenlivosti. Jsou povinni údaje využívat výlučně k zajištění sjednané činnosti, zajistit ochranu osobních údajů a mlčenlivost.
 
Výkon práv subjektů údajů: 
Družstvo poskytuje subjektům údajů informace v souladu s Nařízením a to v požadovaném rozsahu: 
 
a) právo být informován o správci osobních údajů, kategoriích osobních údajů, účelu 
    zpracování, dalších příjemcích osobních údajů, době zpracování, 
b) právo na přístup k osobním údajům – kopie osobních údajů, které družstvo zpracovává, 
c) právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, 
d) právo na omezení zpracování osobních údajů, 
e) právo na přenositelnost údajů k jinému správci, 
f)  právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, 
g) právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, 
h) právo podat stížnost u dozorového úřadu. 
 
Subjekt údajů může uplatnění těchto práv požadovat formou žádosti o výkon práv subjektu údajů (dále jen „žádost“) v sídle družstva a to: 
 
- písemnou žádost s úředně ověřeným podpisem osobně předat členovi představenstva, 
- písemnou žádost s úředně ověřeným podpisem zaslat doporučenou poštou, 
 
Družstvo poskytne subjektu údajů na jeho žádost informace, bez zbytečného odkladu, max. ve lhůtě do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
 
V Ostravě dne 01.02.2021 
Předseda představenstva : David Michalczyk