Stanovy

 

S T A N O V Y
Bytové družstvo Mezírka 16


Preambule
Bytové družstvo Mezírka 16 (dále jen jako „Družstvo“) je společenství neuzavřeného počtu
osob, které je založeno a vzniklo za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů a jeho
vnitřní poměry se řídí těmito stanovami a platným právním řádem České republiky, zejména
pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „ObčZ“) a zákonem č. 90/2012
Sb., o obchodním společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen „ZOK“).


ČÁST I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


Článek 1.
Obchodní firma a sídlo Družstva
1) Obchodní firma Družstva je: Bytové družstvo Mezírka 16
1) (dále též jen „firma“)
2) Sídlem Družstva je: Ostrava, Zábřeh, Petruškova 16, 700 30.


Článek 2.
Předmět činnosti a podnikání

1) Předmětem činnosti Družstva je:
provoz a správa bytového domu, popř. dalších staveb s provozem a správou domu
spojených, a pozemku ve vlastnictví Družstva a členů Družstva, včetně zajišťování
údržby, oprav, modernizace či rekonstrukce, a hospodaření s majetkem Družstva pro tyto účely,
poskytování, popř. zabezpečování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových
prostorů ve vlastnictví Družstva nebo členů Družstva,
uzavírání smluv o nájmu bytu nebo nebytového prostoru, který je v budově ve
vlastnictví nebo spoluvlastnictví Družstva, nebo který je ve vlastnictví nebo
spoluvlastnictví Družstva, a Družstvo jej poskytlo do nájmu členovi Družstva, který
se sám nebo jeho právní předchůdce na jeho pořízení podílel členským vkladem
(uvedený byt nebo nebytový prostor dále též jen „Družstevní byt“ a uvedená budova
dále též jen jako „Družstevní dům“), o nájmu jiných bytů a nebytových prostorů než
Družstevních bytů, popř. jiných smluv souvisejících s užíváním uvedených bytů a nebytových prostorů,
zajišťování správy domů s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob.
2) Družstvo může, pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů, jako svou
doplňkovou činnost vykonávat následující předmět podnikání:
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.


ČÁST II
ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU


Článek 4.
Vznik členství

1) Členství v Družstvu vzniká jen při splnění podmínek danými právními předpisy a těmito
stanovami, a to:
a) při založení Družstva dnem vzniku Družstva,
b) dnem rozhodnutí členské schůze Družstva o přijetí za člena Družstva, nebo pozdějším
dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, nebo
c) převodem nebo přechodem družstevního podílu.
2) Členství v Družstvu dle ustanovení bodu 1) písm. a) tohoto článku nevznikne, nesplní-li
zakladatel vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu, kterou převzal způsobem
uvedeným v ustanovení § 560 odst. 1) nebo 2) ZOK, a to do 15 dnů ode dne konání
ustavující schůze, která rozhodla o založení Družstva.
3) Přihláška uchazeče o přijetí za člena dle ustanovení bodu 1) písm. b) tohoto článku musí
mít písemnou formu a obsahovat alespoň firmu Družstva, jméno a bydliště uchazeče o
členství, a vymezení družstevního podílu. Podmínkou vzniku členství v Družstvu tohoto
uchazeče je uhrazení základního členského vkladu ve výši určené těmito stanovami a
převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu, popř. dalším členským
vkladům, uzavřením písemné smlouvy o převzetí této vkladové povinnosti (dále též jen
jako „Smlouva o vkladu uchazeče“). Smlouva o vkladu obsahuje zejména údaje o výši
peněžitého vkladu nebo o tom, jaká věc tvoří předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění,
způsob jeho ocenění a lhůtu pro splnění vkladové povinnosti, přičemž výši vkladové
povinnosti k dalšímu členskému vkladu určuje členská schůze. Za předpokladu, že členská
schůze nepřijala svým rozhodnutím uchazeče za člena Družstva, vrátí Družstvo tomuto
uchazeči částku, kterou uhradil na zaplacení základního členského vkladu, a to do 30
(slovy: třiceti) dní ode dne, kdy rozhodnutí o nepřijetí uchazeče nabylo účinnosti.


Článek 5.
1) Členem Družstva může být pouze zletilá fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území
České republiky a přistoupí k těmto stanovám.
2) Při přechodu družstevního podílu děděním se k podmínce zletilosti a trvalého pobytu na
území České republiky nepřihlíží.
3) Členství právnických osob v Družstvu je vyloučeno.


Článek 6.
Družstevní podíl

4) Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v Družstvu.
Spoluvlastnictví družstevního podílu je vyloučeno.
Zastavení družstevního podílu je vyloučeno.
Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která splňuje podmínky uvedené
v Článku 5. těchto stanov a případné další podmínky těchto stanov pro přijetí za člena
družstva. Převodem družstevního podílu, s nímž je spojen nájem Družstevního bytu nebo
právo na uzavření smlouvy o nájmu Družstevního bytu, dochází k převodu nájmu
Družstevního bytu, anebo převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu Družstevního bytu
včetně všech práv a povinností s tím spojených, a to včetně všech dluhů převodce vůči
Družstvu a dluhů Družstva vůči převodce, které souvisejí s užíváním Družstevního bytu
převodcem, anebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu Družstevního bytu za podmínek
určených těmito stanovami. Převodce družstevního podílu ručí za dluhy, které jsou
s družstevním podílem spojeny.
5) Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči Družstvu dnem doručení
účinné smlouvy o převodu družstevního podílu Družstvu, ledaže smlouva určí účinky
později. Tytéž účinky jako doručení smlouvy má doručení prohlášení převodce a
nabyvatele o uzavření takové smlouvy.
6) Na dědice družstevního podílu přechází nájem Družstevního bytu nebo právo na uzavření
smlouvy o nájmu, včetně práv a povinností s tím spojených. Družstevní podíl, který byl ve
společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela (k tomu se přihlédne při
vypořádání dědictví).
7) Rozdělení družstevního podílu je možné jen tehdy, je-li člen nájemcem nejméně dvou
Družstevních bytů. Při rozdělení družstevního podílu a při převodu nebo přechodu
družstevních podílů vzniklých tímto rozdělením se určí, se kterým z nových družstevních
podílů bude spojen nájem kterého Družstevního bytu.


Článek 7.
Společné členství manželů

1) Společné členství manželů v Družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí
společného jmění manželů. Povinnosti a práva spojená se společným členstvím
v Družstvu náleží oběma manželům společně a nerozdílně.
2) Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojeno právo
na uzavření nájemní smlouvy k Družstevnímu bytu, jde o právo na uzavření smlouvy o
společném nájmu manželů. Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného
jmění manželů, spojen nájem Družstevního bytu, jedná se o společný nájem manželů.
3) Je-li jeden z manželů výlučným členem Družstva, mají oba manželé společné nájemní
právo podle občanského zákoníku odvozené od práva nájmu manžela, který je výlučným
členem Družstva. Zanikne-li členství manžela, od jehož nájemního práva bylo společné
nájemní právo odvozeno, zaniká také nájemní právo druhého manžela. Přeměnilo-li se
společné členství manželů na výlučné členství jen jednoho z manželů, nemá tato
skutečnost vliv na společné nájemní právo.


Článek 8.
Seznam členů

1) Družstvo vede seznam svých členů. Jsou-li společnými členy Družstva manželé, uvedou se
v seznamu členů jako společní členové. Je-li členem Družstva pouze jeden z manželů,
uvede se v seznamu členů pouze tento manžel.
2) Do seznamu členů se zapisují:
a) osobní jméno a příjmení člena Družstva, jeho bydliště a případně také jiná tímto
členem určena adresa pro doručování,
b) den a způsob vzniku a zániku členství v Družstvu,
c) výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu,
přičemž k případnému dalšímu členskému vkladu se uvádí údaj, ke kterému bytu nebo
nebytovému prostoru se vztahuje.
3) Družstvo provede zápis změny zapisované skutečnosti do seznamu členů bezodkladně
poté, co mu bude tato změna prokázána.
4) Člen Družstva může do seznamu členů nahlížet a žádat bezplatné (s výjimkou dále
uvedenou) vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů. Člen,
který požaduje vydání tohoto potvrzení častěji než jedenkrát za rok, uhradí Družstvu
odůvodněné náklady s tím spojené.
5) Údaje zapsané v seznamu členů může Družstvo používat pouze pro své potřeby ve vztahu
ke členům Družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem
členů, kterých se týkají.
6) Družstvo vydá každému členovi na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis
seznamu všech členů nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od
doručení žádosti. Tento opis nesmí člen Družstva zneužít a je povinen s ním nacházet
v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními týkajících se ochrany osobních údajů.
Zneužití tohoto opisu je považováno za hrubé porušení členských povinností. Statutární
orgán Družstva umožní každému nahlédnout do příslušné části seznamu členů, jestliže
osvědčí právní zájem na tomto nahlédnutí nebo doloží písemný souhlas člena, kterého se
zápis týká, přičemž podpis na tomto souhlasu musí být úředně ověřen.
7) Přestane-li být člen Družstva jeho členem, Družstvo to v seznamu členů vyznačí bez
zbytečného odkladu. Do této části seznamu statutární orgán Družstva umožní nahlédnout
pouze bývalému členovi, jehož se zápis týká, a jeho právnímu nástupci.


Článek 9.
Členská práva a povinnosti

1) Člen Družstva má právo zejména:
a) účastnit se osobně nebo v zastoupení členské schůze Družstva a podílet se
prostřednictvím hlasování na členské schůzi na řízení Družstva,
b) být volen do volených orgánů Družstva,
c) účastnit se veškeré činnosti Družstva, podílet se na výhodách a plněních
poskytovaných Družstvem svým členům,
d) předkládat návrhy na zlepšení činnosti Družstva, obracet se s podněty, připomínkami
nebo stížnostmi, týkajícími se činností Družstva a být o jejich vyřízení informován,
e) na uzavření smlouvy o nájmu Družstevního bytu na dobu neurčitou, na jehož pořízení
se on nebo jeho právní předchůdce podílel příslušným dalším členským vkladem,
pokud splňuje ostatní podmínky určené zákonem nebo těmito stanovami,
f) na stanovení nájemného spojeného s užíváním Družstevního bytu dle příslušného
ustanovení těchto stanov upravující nájemné spojené s užíváním Družstevního bytu členem Družstva,
g) uzavřít za splnění podmínek určených těmito stanovami smlouvu o podnájmu Družstevního bytu,
h) na roční vyúčtování záloh na nájemné a záloh na úhradu za plnění spojená
s užíváním Družstevního bytu a na vypořádání přeplatku z tohoto vyúčtování podle
příslušných právních předpisů, těchto stanov a zásad schválených členskou schůzí, -
i) na vypořádací podíl v případě zániku jeho členství, jehož výše se určí na základě
příslušného ustanovení těchto stanov,
j) nahlížet do seznamu členů Družstva a další práva vztahující se k seznamu členů
Družstva uvedená výše v těchto stanovách,
k) na vydání kopie zápisu o průběhu členské schůze včetně příloh a podkladů za úhradu
účelně vynaložených nákladů spojených s pořízením těchto kopií.
2) Člen Družstva je povinen zejména:
a) dodržovat příslušné právní předpisy, tyto stanovy a závazná usnesení orgánů Družstva,
b) uhradit příslušný další členský vklad ve stanovené výši a lhůtě,
c) v souladu se smlouvou o nájmu Družstevního bytu hradit nájemné za užívání
Družstevního bytu, včetně mimořádného příspěvku do dlouhodobé zálohy na opravy
a dodatečné investice, a úhradu za plnění spojená s jeho užíváním, popř. zálohy na
ně v předepsané výši a lhůtě splatnosti a uhradit nedoplatky z jejich vyúčtování,
d) chránit majetek Družstva, dodržovat domovní řád, provozní řád nebytových prostorů,
příslušné předpisy o požární ochraně, řádně užívat a udržovat Družstevní byt,
případně jiný byt a nebytových prostor, a rovněž společné prostory a zařízení domu,
e) převzít Družstevní byt v souladu se smlouvou o nájmu Družstevního bytu, který je
způsobilý k užívání ve lhůtě určené Družstvem, jinak je povinen uhradit újmu, která
Družstvu vznikla opožděným převzetím Družstevního bytu; ve smlouvě o nájmu
Družstevního bytu lze sjednat předání Družstevního bytu, který není způsobilý
k řádnému užívání, pokud si nájemce a Družstvo v této smlouvě vymezí práva a
povinnosti z tohoto plynoucí, zejména výši a způsob úhrady nákladů na provedení úpravy,
f) oznámit a doložit Družstvu každou změnu údajů, které se zapisují do seznamu členů
bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala,
g) při vzniku nájmu oznámit Družstvu počet osob, které v bytě bydlí, jejich osobní jména
a příjmení, data narození a místo bydliště, případné změny těchto již oznámených
údajů, dále uzavření manželství, změnu doručovací adresy a přechod nájmu, a to vše
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců od vzniku kterékoliv této
skutečnosti; porušení této povinnosti je považováno za hrubé porušení povinnosti člena Družstva,
h) při předpokladu dlouhodobé nepřítomnosti v Družstevním bytě spojené
s komplikovanou dosažitelností své osoby, oznámit s dostatečným předstihem tuto
skutečnost Družstvu, a současně označí osobu, která je oprávněná ke vstupu do
Družstevního bytu, a předá Družstvu aktuální údaje k telefonickému spojení s touto osobou,
i) umožnit osobám pověřeným Družstvem, aby po předchozím písemném oznámení
zjišťovaly technický stav Družstevního bytu a stav měřidel, prováděly opravy, údržbu
a instalaci technických zařízení a jiné práce nutné k řádnému provozu Družstevního
bytu, popř. ostatních bytů a nebytových prostorů, společných prostorů a domu jako celku,
j) na základě rozhodnutí členské schůze přispět na úhradu ztráty Družstva (dále též jen
jako „uhrazovací povinnost“) s tím, že výše uhrazovací povinnosti určí členská
schůze pro jednotlivé členy Družstva ve stejné výši a uhrazovací povinnost
jednotlivého člena Družstva nesmí přesáhnout trojnásobek základního členského
vkladu; uhrazovací povinnost nesmí být uložena tak, aby její souhrn převyšoval
skutečnou ztrátu Družstva s tím, že tuto ztrátu je možné vyčíslit jen na základě řádné
nebo mimořádné účetní závěrky, která byla projednána členskou schůzí, a k úhradě
ztráty byly přednostně použity finanční prostředky z nerozděleného zisku z minulých
let, z nedělitelného fondu, popř. z jiného fondu zřízeného Družstvem, ze kterého by
bylo možné za tímto účelem použít finanční prostředky; členská schůze může
rozhodnout o uložení uhrazovací povinnosti nejpozději do jednoho roku ode dne
skončení účetního období, v němž ztráta, na jejíž úhradu se o uhrazovací povinnost
vztahuje, vznikla,
k) hradit veškeré opravy, ke kterým je povinen, zejm. uvedené v Článku 18. bodu 5.
těchto stanov,
l) svým jednáním a součinností přiměřeně dle svých možností přispívat k činnosti družstva.
3) Právy a povinnostmi člena Družstva plynoucími z členství v Družstvu jsou také práva a
povinnosti vzniklá ze smlouvy o nájmu Družstevního bytu.


Článek 10.
Členský vklad

1) Členský vklad v Družstvu je tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších
členských vkladů. Po dobu trvání členství nesmí výše členského vkladu klesnout pod výši
základního členského vkladu.
2) Základní členský vklad činí pro všechny členy Družstva částku ve výši 3.000,- Kč (slovy:
tři tisíce korun českých).
3) Zvýšení základního členského vkladu doplatkem členů je dovoleno jen tehdy, jestliže o tom rozhodla členská schůze a souhlasí s tím všichni členové Družstva, kteří jsou nájemci
Družstevních bytů, přičemž tento souhlas musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem.
4) Snížení základního členského vkladu je možné způsobem a za podmínek uvedených v ZOK.
5) Člen Družstva se může na základním kapitálu Družstva podílet dalším, popř. dalšími členskými vklady, jejichž výši určuje členská schůze.
6) Dalším členským vkladem je zejména vklad člena Družstva, kterým se podílí na pořízení
pozemku, jehož součástí je Družstevní dům, popř. pouze Družstevního domu, do vlastnictví nebo spoluvlastnictví Družstva, nebo na financování technického zhodnocení
tohoto pozemku nebo domu, nebo na pořízení jiného bytu nebo nebytového prostoru než
Družstevní byt (dále též jen jako „pořizovací další členský vklad“).
7) Uzavření smlouvy o nájmu uvolněného Družstevního bytu lze vedle úhrady pořizovacího
dalšího členského vkladu podmínit rovněž splacením dalšího členského vkladu, jehož výši
stanoví členská schůze Družstva (dále též jen jako „dodatečný další členský vklad“).
Obdobný postup se stanovuje pro povolení rozšíření stávajícího Družstevního bytu na
úkor společných prostorů v domě, a dále pro pořízení Družstevního bytu formou
nástavby, přístavby či vestavby v Družstevním domě, nebo při přijetí nájemce jiného než
Družstevního bytu za člena Družstva. Použitím na pořízení pozemku, jehož součástí je
Družstevní dům, popř. pouze Družstevního domu, do vlastnictví Družstva nebo na
financování technického zhodnocení tohoto pozemku nebo stavby se dodatečný členský
vklad stává pořizovacím dalším členským vkladem.
8) Pořizovací další členský vklad a dodatečný další členský vklad (společně dále též jen jako
„další členské vklady“ a samostatně každý z nich dále též jen jako „další členský vklad“)
mohou mít formu nepeněžitého vkladu, který ocení znalec ze seznamu znalců vedeném
podle příslušného právního předpisu určený dohodou Družstva a vkladatele. Nepeněžitý
vklad nelze započíst na členský vklad vyšší částkou, než na kterou byl oceněn. Nepeněžitý
vklad schválí před jeho vložením členská schůze.
9) Při úplatném převodu Družstevního bytu do vlastnictví člena Družstva se pohledávka na
vrácení členských vkladů může započíst oproti pohledávce na úhradu úplaty za převod
Družstevního bytu.
10) O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře Družstvo se členem písemnou
smlouvu. Smlouva obsahuje údaje o výši peněžitého vkladu nebo o tom, jaká věc tvoří
předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění, způsob jeho ocenění a lhůtu pro splnění
vkladové povinnosti. Tato smlouva rovněž obsahuje podmínky pro vypořádání dalšího
členského vkladu nebo jeho části za trvání členství. K uzavření této smlouvy se nevyžaduje souhlasu členské schůze.


Článek 11.
Zánik členství

1) Členství v Družstvu zaniká:
a) dohodou,
b) vystoupením člena,
c) vyloučením člena,
d) převodem družstevního podílu,
e) přechodem družstevního podílu,
f) smrtí člena Družstva,
g) zánikem právnické osoby, která je členem Družstva,
h) prohlášením konkursu na majetek člena,
i) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena,
j) zánikem Družstva bez právního nástupce,
k) dalšími zákonem stanovenými způsoby.
2) Členství v Družstvu se obnovuje, jestliže byl:
a) zrušen konkurs na majetek člena; to neplatí, jestliže byl konkurs zrušen po splnění
rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující,
b) pravomocně zastaven výkon rozhodnutí nebo exekuce postižením družstevního
podílu.


Článek 12.
Dohoda o zániku členství

1) Dohoda o zániku členství je dohodou mezi Družstvem a členem, na základě které tomuto
členovi zaniká jeho členství v Družstvu účinností této dohody nebo pozdějším dnem
sjednaným v této dohodě.
2) Dohoda o zániku členství musí mít písemnou formu.


Článek 13.
Vystoupení člena

Člen ukončit své členství v Družstvu písemným oznámením o vystoupení z Družstva.
Členství
tohoto člena zaniká uplynutím výpovědní doby, která je určena na dva měsíce ode dne
doručení písemným oznámením o vystoupení Družstvu.


Článek 14.
Úmrtí člena

Smrtí člena zaniká jeho členství v Družstvu ke dni úmrtí.


Článek 15.
Vyloučení člena

1) Člen může být z Družstva vyloučen, jestliže:
a) hrubě nebo opakovaně porušil své členské povinnosti,
b) hrubě nebo opakovaně porušil povinnosti vyplývající z práva na uzavření smlouvy o nájmu Družstevního bytu nebo z nájmu Družstevního bytu,
c) přestal splňovat podmínky pro členství,
d) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na Družstvu nebo na osobě, která bydlí v příslušném domě, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází,
e) hrubě zasáhl v rozporu se zákonem, dobrými mravy nebo veřejným pořádkem do práv nebo oprávněných zájmů Družstva nebo jeho členů,
f) nesplnil svou povinnost uhradit další členský vklad, ke kterému se zavázal,
g) hrubě zneužil údaje zapsané v seznamu členů,
h) nenahlásil příslušnou změnu údajů zapisovaných do seznamu členů ve lhůtě jednoho
roku ode dne, ve kterém tato změna nastala, s tím, že zápis této skutečnosti byla pro činnost Družstva podstatná,
i) z jiných důležitých důvodů uvedených v těchto stanovách.
2) O rozhodnutí o vyloučení člena rozhoduje statutární orgán Družstva. Toto rozhodnutí
musí mít písemnou formu a musí obsahovat poučení o právu vylučovaného člena podat
odůvodněné námitky, jak je uvedeno dále v těchto stanovách.
3) Rozhodnutí o vyloučení musí být doručeno členovi Družstva doporučeným dopisem do vlastních rukou na jeho adresu uvedenou v seznamu členů. Rozhodnutí o vyloučení
společných členů (manželů) se samostatně doručuje každému z manželů a každý z nich má právo proti rozhodnutí vznést námitky i bez ohledu na vůli druhého z manželů.
4) O vyloučení nelze rozhodnout později než ve lhůtě 6 (slovy: šesti) měsíců ode dne, kdy se
Družstvo dozvědělo o důvodu vyloučení, nejpozději však v lhůtě 1 (slovy: jednoho) roku
ode dne, kdy důvod vyloučení nastal.
5) Rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha, o jejímž udělení rozhoduje
statutární orgán Družstva. V této výstraze se uvede důvod jejího udělení a člen se upozorní na možnost vyloučení a vyzve se, aby důvod vyloučení a jeho následky odstranil,
a to v přiměřené lhůtě, která se uvede v této výstraze, v délce nejméně 30 (slovy: třiceti)
dnů. Toto ustanovení se nepoužije, jestliže následky důvodu vyloučení nelze odstranit.
6) Proti rozhodnutí o vyloučení může vylučovaný člen podat odůvodněné námitky ke členské
schůzi ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení.
K námitkám podaným v rozporu s tímto ustanovením se nepřihlíží.
7) Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo
dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek.
8) Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek (nebo o vyloučení člena, pokud o tomto rozhodovala členská schůze), může vylučovaná osoba podat ve lhůtě 3 (slovy: tří)
měsíců ode dne doručení uvedeného rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. Do uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu nebo do doby
pravomocného skončení soudního řízení Družstvo nemůže vůči členovi uplatnit žádná
práva plynoucí ze zániku jeho členství.
9) Družstvo může rozhodnutí o vyloučení zrušit, přičemž toto rozhodnutí je v působnosti
orgánu Družstva, který je oprávněn rozhodovat o vyloučení člena dle těchto stanov. Se
zrušením vyloučení musí vyloučená osoba písemně souhlasit. Neudělí-li vyloučená osoba
tento písemný souhlas do 1 slovy: jednoho) měsíce ode dne, kdy jí bylo rozhodnutí o
zrušení vyloučení doručeno, k rozhodnutí o zrušení vyloučení se nepřihlíží, což neplatí,
pokud tato osoba o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádala. Zrušit
rozhodnutí o vyloučení lze i v případech, při kterých probíhá řízení o prohlášení
neplatnosti vyloučení člena Družstva. Bylo-li rozhodnutí o vyloučení zrušeno nebo
rozhodla-li členská schůze nebo soud, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou
důvodné, platí, že členství v Družstvu nezaniklo.


Článek 16.
Zánik společeného členství manželů

1) Společné členství manželů zaniká vypořádáním společného jmění manželů nebo marným
uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle ObčZ, případně zúžili-li si manželé společné
jmění manželů o družstevní podíl.
2) Přeměnilo-li se společné členství manželů na výlučné členství jen jednoho z nich, nemá
toto vliv na společné nájemní právo.


Článek 17.
Vypořádací podíl

1) Zánikem členství vzniká bývalému členovi nebo jeho právním nástupcům nárok na
vypořádací podíl, který je roven výši splaceného členského vkladu ke dni zániku členství,
a to:
a) u nájemce Družstevního bytu se rovná základnímu členskému vkladu a dalším
členským vkladům,
b) u osoby, které Družstvo převedlo vlastnické právo k Družstevnímu bytu se rovná:
i.
základnímu členskému vkladu, jestliže základní členský vklad nebyl zdrojem
financování Družstevního bytu bezúplatně převedeného podle příslušného
právního předpisu, a dodatečnému dalšímu členskému vkladu,
ii.
nule, pokud vznikl nulový rozsah splněné vkladové povinnosti tohoto člena
v Družstvu, protože základní členský vklad i pořizovací další členský vklad
zanikly, neboť byly zdrojem jeho financování a člen neměl v Družstvu dodatečný
další členský vklad,
iii.
základnímu členskému vkladu a dalším členským vkladům, jestliže nebyly
nabyvateli započítány oproti pohledávce na úhradu úplaty při úplatném převodu
Družstevního bytu,
iv.
základnímu členskému vkladu, jestliže další členský vklad byl započítán na
úhradu kupní ceny při úplatném převodu Družstevního bytu,
v.
nule, pokud vznikl nulový rozsah splněné vkladové povinnosti tohoto člena
v Družstvu, protože základní členský vklad i další členské vklady byly započítány
oproti pohledávce na úhradu úplaty za převod Družstevního bytu.
2) Vypořádací členský vklad se vyplácí v penězích. Nárok na výplatu vypořádacího podílu
vzniká uplynutím tří měsíců od projednání řádné účetní závěrky Družstva za rok, ve
kterém členství zaniklo. Družstvo může vyplatit vypořádací členský vklad, popř. jeho část
i dříve, umožňuje-li to hospodářská situace Družstva. Byl-li člen z Družstva vyloučen,
začíná se tato lhůta počítat až ode dne marného uplynutí lhůty pro podání návrhu na
prohlášení neplatnosti vyloučení nebo ode dne, v němž nabylo právní moci rozhodnutí
soudu, kterým bylo řízení ve věci určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení skončeno.
3) Družstvo může započíst své splatné pohledávky vůči bývalému členovi nebo jeho právním
nástupcům oproti jeho pohledávce na vyplacení vypořádacího podílu.
4) Zánikem členství převodem Družstevního podílu nárok na vypořádací podíl nevzniká.


ČÁST III
NÁJEMNÍ VZTAHY V DRUŽSTVU


Článek 18.
Nájem Družstevního bytu

1) Nájem Družstevního bytu vzniká smlouvou, kterou Družstvo jako pronajímatel přenechá
členovi jako nájemci do užívání Družstevní byt.
2) Družstvo uzavře se členem, který splňuje všechny podmínky stanovené ZOK a těmito
stanovami pro členství v Družstvu, který není vůči Družstvu v prodlení s plněním svých
povinností, nájemní smlouvu. Uzavření nájemní smlouvy lze podmínit splacením dalšího
členského vkladu dle ustanovení Článku 10. odst. 6) a 7) těchto stanov.
3) Nájemní smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň označení bytu nebo
nebytového prostoru, který je předmětem nájmu, a jeho příslušenství, a výši nebo způsob
výpočtu nájemného a úhrad za plnění spojená s užíváním předmětu nájmu.
4) Družstvo je povinno zajistit nájemci Družstevního bytu nerušené užívání tohoto bytu
v souladu s nájemní smlouvou, těmito stanovami a příslušnými právními předpisy.
5) Veškeré opravy v bytě, který je předmětem nájmu a souvisí s jeho užíváním, a veškeré
náklady spojené s běžnou údržbou bytu hradí nájemce, není-li dále stanoveno jinak.
Nájemce nehradí opravy a výměny elektrických, vodoinstalačních, kanalizačních,
plynových a topných rozvodů (včetně topných těles), rozvodů společné televizní antény,
opravy a výměny domácích telefonů a rozvodů k nim, opravy a ověřování bytových
měřičů vody a tepla, vnější nátěry oken v bytě a jejich výměny nebo výměny jejich částí,
pokud se s Družstvem nedohodne jinak.
6) Družstvo je oprávněno z technických nebo estetických důvodů stanovit závazná pravidla
upravující způsob provedení některých oprav nebo běžné údržby bytu. Tato pravidla musí
schválit členská schůze.
7) Nezajistí-li nájemce Družstevního bytu o včasné a řádné provedení oprav a běžné údržby
bytu, vyzve Družstvo nájemce ke splnění této povinnosti v přiměřené lhůtě. Po marném
vypršení této lhůty zajistí Družstvo provedení potřebných oprav nebo běžné údržby bytu
na náklady nájemce.
8) Nájemce je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit Družstvem pověřené osobě, aby
k zajištění řádné údržby, úprav, oprav a provozu bytu, jiných bytů v domě, společných
prostorů a domu jako celku, byla kontrola stavu bytu, nebo provedena instalace a údržba
zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených
hodnot. Nájemce je za tímto účelem a za účelem provedení udržovacích prací,
rekonstrukcí a oprav realizovaných Družstvem umožnit přístup do bytu a jeho
příslušenství, a to v rozsahu nezbytně nutném.
9) Nájemce je povinen oznámit Družstvu bez zbytečného odkladu potřebu těch oprav v bytě,
jejichž náklady nese Družstvo, a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu
způsobenou porušením této povinnosti.
10) Nájemce nesmí provádět stavební úpravy ani žádný podstatný zásah do prostorů v bytě
bez předchozího souhlasu Družstva. Pokud tak učiní, může Družstvo požadovat, aby
veškeré tyto úpravy bezodkladně odstranil na své náklady a uhradil Družstvu jakoukoliv
újmu tímto způsobenou.
11) Při skončení nájmu odevzdá nájemce předmětný byt Družstvu v den ukončení nájmu.
Nájemce je povinen odevzdat byt ve stavu, v němž jej převzal.
12) Nájemce má právo chovat v bytě zvíře, nepůsobí-li chov ostatním nájemcům obtíže
nepřiměřené poměrům v domě. Vyvolá-li chov zvířete potřebu zvýšených nákladů na
údržbu společných částí domu, nahradí nájemce tyto náklady Družstvu.
13) Na nájem Družstevního bytu se dále použijí ustanovení ObčZ upravující nájem bytu a
nebytového prostoru. Ustanovení ObčZ o výpovědi nájmu se pro nájem Družstevního bytu nepoužijí.


Článek 19.
Nájemné a úhrada plnění spojená s užíváním Družstevního bytu

1) Nájemce Družstevního bytu je povinen platit Družstvu jako pronajímateli nájemné a úhradu za plnění spojená s užíváním Družstevního bytu.
2) Členové Družstva, kteří jsou nájemci Družstevních bytů, hradí v nájemném pouze účelně
vynaložené náklady Družstva vzniklé při správě těchto bytů, včetně nákladů na opravy,
modernizace a rekonstrukce domu, a příspěvku na tvorbu dlouhodobého finančního
zdroje na opravy a investice Družstevních bytů (dále též jen jako „příspěvek na opravy a investice“).
3) Celkovou výši těchto plnění stanoví statutární orgán Družstva na základě příslušných
právních předpisů a zásad stanovených členskou schůzí statutární orgán Družstva
s přihlédnutím zejména k poměrné výši nákladů a výdajů za správu, provoz a technické
zhodnocení domu za stanovené období. Součástí nájemného je rovněž příspěvek na
opravy a investice. Zůstatek příspěvků na opravy a investice se převádí do dalšího roku a nevypořádává se s nájemcem ani po ukončení nájmu.
4) Nájemné spolu s úhradou za plnění spojená s užíváním Družstevního bytu se platí
zálohově, a to měsíčně nejpozději do dvacátého dne příslušného kalendářního měsíce.
5) Vyúčtování zálohy na nájemné za kalendářní rok provede Družstvo se svým členem
nejpozději do konce dubna následujícího roku. Finanční prostředky z příspěvků na
opravy a investice se do vyúčtování nezahrnuje. Vyúčtování záloh na plnění spojená
s užíváním Družstevního bytu se provádí odděleně pro každý druh zálohy, a to nejpozději
do 4 (slovy: čtyř) měsíců od uplynutí zúčtovacího období, nestanoví-li příslušný právní
předpis jinak. Přeplatek nebo nedoplatek z vyúčtování záloh je splatný nejpozději do 3
(slovy: tří) měsíců po vyúčtování, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak. Přeplatek ze
záloh na nájemné může být převeden a být dále veden jako příspěvek na opravy a investice. Družstvo je oprávněno započíst pohledávku z titulu přeplatku oproti jakékoliv své splatné pohledávce za nájemcem.
6) Je-li nájemce Družstevního bytu v prodlení s úhradou zálohy na nájemné a zálohy na
úhradu za plnění spojená s užíváním Družstevního bytu delším než 5 (slovy: pět) dní, je povinen uhradit Družstvu rovněž úrok z prodlení, jehož výše je určena příslušným právním předpisem.


Článek 20.
Podnájem Družstevního bytu

Nájemce Družstevního bytu je oprávněn přenechat tento byt nebo jeho část do podnájmu
podnájemci s písemným souhlasem Družstva. Přenechá-li byt nebo jeho část do podnájmu bez
tohoto souhlasu, jedná se o hrubé porušení členské povinnosti.


ČÁST IV.
ORGÁNY DRUŽSTVA A ZASTUPOVÁNÍ DRUŽSTVA


Článek 21.
Obecná ustanovení

Orgány Družstva jsou:
a) členská schůze,
b) představenstvo,
c) kontrolní komise.


Článek 22.
Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem Družstva.
2) Právo účastnit se členské schůze mají členové, popř. společní členové Družstva,
likvidátor a osoby, o kterých tak stanoví příslušný právní předpis.
3) Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování
na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení
na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze
zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání
na členské schůzi udělenou žádnou plnou moc.
4) Členskou schůzi nelze konat formou dílčích členských schůzí.


Článek 23.
Svolání členské schůze

1) Členskou schůzi svolává statutární orgán Družstva jako svolavatel pozvánkou
uveřejněnou nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze na internetových
stránkách Družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů.
Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na
internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.
2) Pozvánka obsahuje alespoň:
a) firmu a sídlo Družstva,
b) místo a dobu zahájení členské schůze,
c) označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze,
d) program členské schůze,
e) místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu
členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce.
3) Místo a dobu zahájení členské schůze určí svolavatel tak, aby co nejméně omezovaly
možnost člena se této členské schůze zúčastnit.
4) Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož následkem je změna stanov,
obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn a návrh usnesení.
5) Členská schůze musí být svolána vždy, je-li to v důležitém zájmu Družstva, nejméně však
jednou za každé účetní období. Svolavatel svolá členskou schůzi bez zbytečného odkladu
poté, co zjistí, že:
a) ztráta Družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů Družstva by
neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny
okolnosti předpokládat, nebo
b) Družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku podle příslušného právního předpisu,
a navrhne členské schůzi přijetí potřebných opatření k nápravě.
6) Členskou schůzi statutární orgán Družstva svolá, jestliže jej o to požádala kontrolní
komise Družstva nebo alespoň 10% členů Družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů.
7) Není-li členská schůze na žádost uvedenou v odstavci 6) tohoto článku svolána bez
zbytečného odkladu poté, co statutárnímu orgánu povinnost svolat vznikla, může členskou
schůzi svolat jeden nebo někteří členové představenstva, likvidátor nebo kontrolní
komise, a není-li členská schůze na žádost uvedenou v odstavci 6) tohoto článku svolána
tak, aby se konala do 30 (slovy: třiceti) dnů po doručení žádosti, členská schůze musí být
svolána osobami, resp. orgány uvedenými v tomto odstavci. Jestliže tyto osoby, resp.
orgány neučiní do 10 (slovy: deseti) dnů poté, co uplynula lhůta pro svolání členské
schůze statutárním orgánem dle tohoto odstavce stanov, může členskou schůzi svolat a
všechny úkony s tím spojené činit osoba k tomu písemně zmocněná všemi členy, kteří o
svolání členské schůze požádali. Jeden nebo někteří členové představenstva, likvidátor
nebo kontrolní komise může členskou schůzi svolat rovněž, je-li to v důležitém zájmu Družstva.
8) Není-li členská schůze na žádost uvedenou v odstavci 6) tohoto článku svolána tak, aby se
konala do 30 (slovy: třiceti) dnů po doručení žádosti, může členskou schůzi svolat a
všechny úkony s tím spojené činit osoba k tomu písemně zmocněná všemi členy, kteří o svolání členské schůze požádali.
9) Není-li členská schůze svolaná dle odstavce 7) nebo 8) tohoto článku usnášeníschopná,
svolá ten, kdo členskou schůzi svolal, náhradní členskou schůzi.
10) Členská schůze, na které se má projednat řádná účetní závěrka, se musí konat nejpozději
do 6 (slovy: šesti) měsíců po skončení účetního období, za které je účetní závěrka sestavena.
11) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu členské schůze, lze
projednat jen za účasti a se souhlasem všech členů Družstva.
12) Na žádost členů oprávněných požadovat svolání členské schůze zařadí statutární orgán
jimi určenou záležitost na program členské schůze. Je-li žádost doručena až po odeslání
pozvánky, informuje o tom statutární orgán členy Družstva přítomné na svolané členské
schůzi. Povinnost svolat novou členskou schůzi tím není dotčena, leda je tato záležitost
projednána v souladu s ustanovením odstavce 11) tohoto článku.


Článek 24.
Schopnost členské schůze se usnášet

1) Členská schůze je schopna se usnášet (je usnášeníschopná), pokud je přítomna většina
všech členů majících většinu všech hlasů, nevyžadují-li tyto stanovy nebo ZOK účast
členů majících vyšší počet hlasů.
2) Jestliže má být přijato usnesení členské schůze o:
a) schválení nebo poskytnutí finanční asistence,
b) uhrazovací povinnosti,
c) zrušení Družstva s likvidací,
d) přeměně Družstva,
e) vydání dluhopisů,
je členská schůze schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů.
3) Při posuzování schopnosti členské schůze se usnášet a při přijímání usnesení se nepřihlíží
k přítomnosti a hlasům členů, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo.
4) Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původní členskou schůzi,
je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu, náhradní členskou schůzi se stejným
programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a
samostatnou pozvánkou. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na
počet přítomných členů. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu
členské schůze, lze na náhradní členské schůzi rozhodnout jen tehdy, jsou-li přítomni a
projeví-li s tím souhlas všichni členové Družstva.


Článek 25.
Rozhodování členské schůze

1) Členská schůze rozhoduje usnesením. Členská schůze se usnáší (přijímá usnesení)
většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li ZOK nebo tyto stanovy vyšší počet hlasů.
2) Členská schůze přijímá usnesení o záležitostech uvedených v Článku 24., odstavci 2)
alespoň dvěma třetinami přítomných členů.
3) Každý člen Družstva má při hlasování na členské schůzi 1 (slovy: jeden) hlas.
4) Jedná-li se o společné členy - manžele, mají dohromady 1 (slovy: jeden) hlas.
5) Rozhodování per rollam se nepřipouští.
6) Každý člen Družstva nebo likvidátor se mohou dovolávat neplatnosti usnesení členské
schůze podle ustanovení ObčZ o neplatnosti usnesení členské schůze spolku pro rozpor
s právními předpisy, těmito stanovami nebo dobrými mravy.


Článek 26.
Působnost členské schůze

1) Členská schůze zejména:
a) mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,
b) volí a odvolává členy představenstva, případně jejich náhradníky a pořadí, ve kterém
nastupují na uvolněné místo,
c) volí a odvolává členy kontrolní komise, případně jejich náhradníky a pořadí, ve
kterém nastupují na uvolněné místo,
d) určuje výši odměny členů představenstva a členů kontrolní komise,
e) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě
mezitímní účetní závěrku,
f) schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle ustanovení § 59 ZOK,
g) schvaluje poskytnutí finanční asistence,
h) rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,
i) schvaluje jednání učiněná za Družstvo do jeho vzniku,
j) rozhoduje o naložení se ziskem nebo úhradě ztráty,
k) rozhoduje o uhrazovací povinnosti,
l) rozhoduje o vydání dluhopisů,
m) schvaluje převod nebo zastavení závodu, nebo takové jeho části, která by znamenala
podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu
podnikání nebo činnosti Družstva,
n) rozhoduje o přeměně Družstva,
o) schvaluje smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení,
p) rozhoduje o zrušení Družstva s likvidací,
q) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně,
r) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem,
s) schvalovat zásady hospodaření a zásad pro stanovení výše dalších členských vkladů,
t) rozhodovat o opravách a investicích prováděných nad rámec běžného rozsahu, o modernizaci, rekonstrukci a podobných jednání, včetně výběru zhotovitele,
u) rozhodovat o uzavření smluv o úvěru, zápůjčce, nebo obdobných smluv,
2) Členská schůze rozhoduje o dalších záležitostech, které zákon nebo tyto stanovy svěřují
do její působnosti.
3) Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších záležitostech,
které ZOK nebo tyto stanovy do její působnosti nesvěřují a nejsou ze zákona svěřeny do
působnosti předsedy Družstva. Jestliže si členská schůze vyhradí rozhodování o určité
záležitosti do své působnosti, nemůže být o této záležitosti rozhodováno na téže členské
schůzi, na které si členská schůze rozhodování o určité záležitosti vyhradila, ledaže jsou
na členské schůzi přítomni všichni členové Družstva a všichni souhlasí s tím, že se bude
tato záležitost projednávat na této členské schůzi.


Článek 27.
Průběh členské schůze

1) Členská schůze po zahájení zvolí své pracovní orgány, zejména předsedajícího členské
schůze, který jednání členské schůze řídí. Do doby zvolení předsedajícího řídí jednání
členské schůze předseda Družstva.
2) Přítomné členy Družstvo zapíše do listiny přítomných s uvedením osobního jména,
příjmení a bydliště, popřípadě i jména a bydliště nebo sídla jejich zástupců.
3) Jsou-li přítomní společní členové – manželé, zapíší se oba do listiny přítomných včetně
poznámky, kdo z nich bude vykonávat jako správce společné věci hlasovací práva spojená
s jejich společným členstvím v Družstvu. Umožní-li stanovy Družstva spoluvlastnictví
družstevního podílu jinými osobami než manžely, uplatní se toto ustanovení stanov obdobně.
4) Ten, kdo svolal členskou schůzi, pořídí o jejím průběhu zápis do 15 dnů ode dne konání
členské schůze. Zápis podepíše ten, kdo členskou schůzi svolal, a pokud jej sepsala jiná
osoba, pak jej podepíše i ona. Přílohu zápisu tvoří listina přítomných s uvedením, kdo ze
členů nebyl přítomen, pozvánka na jednání a další podklady, které byly předloženy
k projednávaným záležitostem.
5) Usnesení členské schůze se osvědčuje veřejnou listinou (notářským zápisem), jedná-li se o:
a) změnu stanov,
b) zrušení Družstva s likvidací,
c) přeměnu Družstva,
d) schválení převodu nebo zastavení závodu, nebo takové jeho části, která by znamenala
podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu
podnikání nebo činnosti Družstva.


Článek 28.
Výkon hlasovacího práva na členské schůzi

1) Právo hlasovat na členské schůzi mají členové Družstva.
2) Hlasovací právo společných členů - manželů vykonává jeden z nich. Jsou-li na členské
schůzi přítomni oba manželé, oznámí při prezenci, který z nich bude vykonávat hlasovací
práva. Tímto ustanovením není dotčeno právo druhého z manželů se členské schůze
účastnit. Je-li přítomen pouze jeden z manželů, má se za to, že je oprávněn k výkonu
hlasovacích práv. Připouští-li stanovy vznik spoluvlastnictví podílu i pro jiné osoby než
manžele, použije se toto ustanovení obdobně za použití ustanovení ObčZ o správci
společné věci. Výkon hlasovacího práva člena lze omezit, vyloučit nebo pozastavit jen
tehdy, stanoví-li tak ZOK nebo jiný právní předpis.
3) Člen nemůže na členské schůzi vykonávat hlasovací právo,
a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti k členskému vkladu,
b) rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena proti rozhodnutí o jeho
vyloučení z Družstva,
c) je-li předsedou Družstva a rozhoduje-li zároveň členská schůze o jeho odvolání z této funkce,
d) rozhoduje-li členská schůze o schválení poskytnutí finanční asistence ve vztahu k němu.
4) Omezení výkonu hlasovacího práva dle odstavce 4) tohoto článku se vztahuje i na osoby,
které jednají ve shodě s tím, kdo nemůže vykonávat hlasovací právo.


Článek 29.
Představenstvo

1) Statutárním orgánem Družstva je představenstvo. Představenstvo je kolektivním orgánem.
2) Představenstvu přísluší obchodní vedení Družstva.
3) Představenstvo zejména:
a) zajišťuje řádné vedení účetnictví,
b) předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také
návrh na naložení se ziskem nebo úhradu ztráty,
c) plní usnesení členské schůze, nejsou-li v rozporu s právními předpisy,
d) řídit činnost Družstva a rozhodovat o všech záležitostech, které nejsou zákonem nebo
těmito stanovami v působnosti členské schůze,
e) rozhodovat o dalších záležitostech, které tyto stanovy svěřují do jeho působnosti.
4) Představenstvo má 5 (slovy: pět) členů. Členem představenstva může být plně svéprávná
fyzická osoba, která je členem Družstva a je způsobilá být členem orgánu právnické
osoby v souladu se zákonem.
5) Člena představenstva volí a odvolává členská schůze. Opětovná volba člena
představenstva je možná.
6) Funkční období člena představenstva činí 5 (slovy: pět) let.
7) Představenstvo volí svého předsedu a jednoho místopředsedu.
8) Člen představenstva je povinen vykonávat svou funkci osobně a s péčí řádného
hospodáře, tedy zejm. s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.
9) Na člena představenstva se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveným zákonem,
zejm. ustanovením § 710 ZOK. Pokud byli zakladatelé při vzniku Družstva nebo členská
schůze v okamžiku zvolení člena představenstva členem představenstva na některou
ze okolností dle ustanovení § 710 ZOK výslovně upozorněni, má se za to, že tento člen
představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, vyslovil-li
některý ze zakladatelů nebo členská schůze nesouhlas s takovou činností do jednoho
měsíce ode dne, kdy byl na okolnosti dle ustanovení § 710 ZOK upozorněn.
10) Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise Družstva nebo jinou
osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za Družstvo.
11) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, nesmí tak učinit v době, která je pro
Družstvo nevhodná. Člen představenstva oznámí své odstoupení představenstvu, a to
písemným oznámením doručením na adresu sídla Družstva nebo osobně předáno na
jednání představenstva kterémukoliv z jeho přítomných členů. Funkce odstupujícího člena
představenstva skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení,
neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce, který
však nesmí předcházet doručení nebo předání odstoupení. Člen představenstva může
z funkce odstoupit i tak, že na pořad jednání členské schůze bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání členské schůze oznámí, že
odstupuje z funkce. V takovém případě končí funkce oznámením o odstoupení z funkce
členské schůzi, pokud členská schůze na žádost odstupujícího člena představenstva
neschválí pozdější okamžik zániku funkce.
12) V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného
ukončení jeho funkce, zvolí nejbližší členská schůze nového člena představenstva.
Nebude-li z důvodu uvedené ve větě první tohoto odstavce první představenstvo schopné
plnit své funkce, jmenuje chybějící členy na návrh osoby, která na tom osvědčí právní
zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud i bez návrhu Družstvo zrušit a nařídit jeho likvidaci.
13) Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy
do příští členské schůze. Pokud však byli náhradníci jmenováni členskou schůzí,
nastupují na uvolněné místo člena představenstva podle stanoveného pořadí.
14) Členovi představenstva lze za výkon funkce poskytnout odměnu pouze na základě
rozhodnutí členské schůze, která zároveň určí její výši, nebo způsob jejího určení, a rozhodne, zda bude s členem představenstva uzavřena písemná smlouva o výkonu funkce, ve které bude poskytování takové odměny upraveno.
15) Jednání představenstva svolává jeho předseda písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být jednotlivým
členům představenstva doručena nejméně sedm dnů před konáním jednání a spolu s ní i podklady, které mají být na jednání představenstva projednány. Hrozí-li nebezpečí
z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je
povinen svolat jeho jednání bez zbytečného odkladu na žádost kteréhokoliv člena
představenstva. Nesvolá-li předseda představenstva jednání bez zbytečného odkladu,
může jej svolat kterýkoliv člena představenstva. O každém jednání představenstva musí
představenstvo předem informovat kontrolní komisi.
16) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho jednání přítomna nadpoloviční většina jeho
členů. Každý člen představenstva má 1 (slovy: jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů je
rozhodující hlas předsedy představenstva. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.
17) O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný
předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou tohoto zápisu je seznam přítomných osob. V zápise se
jmenovitě uvedou členové, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování
(u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení). Každý člen představenstva
má právo na vydání kopie zápisu.
18) Prvními členy představenstva jsou: pan Jiří Rusek, bytem Ostrava, Zábřeh,
Petruškova 2764/16, PSČ 700 30, pan Jindřich Haverland, bytem Ostrava,
Zábřeh, Petruškova 2764/16, PSČ 700 30, pan Vladimír Bardyn, bytem
Ostrava, Zábřeh, Petruškova 2764/16, PSČ 700 30, pan Ladislav Brückner, bytem
Ostrava, Zábřeh, Petruškova 2764/16, PSČ 700 30, paní Pavlína Jadrníčková, bytem
Ostrava, Zábřeh, Petruškova 2764/16, PSČ 700 30.


Článek 30.
Kontrolní komise

1) Kontrolní komise je kolektivní orgán, který kontroluje veškerou činnost Družstva, projednává
stížnosti členů a může požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření Družstva.
2) Při výkonu své působnosti je kontrolní komise nezávislá na ostatních orgánech Družstva.
3) Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku
nebo úhradě ztráty Družstva a k návrhu na rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů.
4) Na zjištěné nedostatky kontrolní komise upozorní představenstvo a dohlíží na sjednání nápravy.
Orgány Družstva oznámí bez zbytečného odkladu kontrolní komisi všechny skutečnosti, které
mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení Družstva nebo jeho členů.
5) Kontrolní komise má 3 (slovy: tři) členy. Členem kontrolní komise může být osoba, která splňuje
podmínky určené těmito stanovami a zákonem pro člena představenstva.
6) Členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze. Opětovná volba člena kontrolní komise
je možná.
7) Funkční období člena kontrolní komise činí 5 (slovy: pět) let.
8) Kontrolní komise volí svého předsedu a jednoho místopředsedu.
9) Člen kontrolní komise je povinen vykonávat svou funkci osobně a s péčí řádného hospodáře, tedy
zejm. s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.
10) Na člena kontrolní komise se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveným zákonem, zejm.
ustanovením § 710 ZOK. Pokud byli zakladatelé při vzniku Družstva nebo členská schůze
v okamžiku zvolení člena kontrolní komise členem kontrolní komise na některou ze okolností dle
ustanovení § 710 ZOK výslovně upozorněni, má se za to, že tento člen kontrolní komise činnost,
které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, vyslovil-li některý ze zakladatelů nebo členská
schůze nesouhlas s takovou činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na okolnosti dle
ustanovení § 710 ZOK upozorněn.
11) Člen kontrolní komise nesmí být současně členem představenstva Družstva nebo jinou osobou
oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za Družstvo.
12) Člen kontrolní komise může ze své funkce odstoupit, nesmí tak učinit v době, která je pro
Družstvo nevhodná. Člen kontrolní komise oznámí své odstoupení kontrolní komisi a
představenstvu, a to písemným oznámením doručením na adresu sídla Družstva nebo
osobně předáno na jednání kontrolní komise kterémukoliv z jeho přítomných členů.
Funkce odstupujícího člena kontrolní komise skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení, neschválí-li kontrolní komise na žádost odstupujícího


jiný okamžik zániku funkce, který však nesmí předcházet doručení nebo předání
odstoupení. Člen kontrolní komise může z funkce odstoupit i tak, že na pořad jednání
členské schůze bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen kontrolní komise na
zasedání členské schůze oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě končí funkce
oznámením o odstoupení z funkce členské schůzi, pokud členská schůze na žádost
odstupujícího člena kontrolní komise neschválí pozdější okamžik zániku funkce.
V případě zániku funkce člena kontrolní komise zvolí nejbližší členská schůze nového
člena kontrolní komise. Kontrolní komise, jejíž počet neklesl pod polovinu, může
jmenovat náhradní členy do příští členské schůze. Pokud však byli náhradníci jmenováni
členskou schůzí, nastupují na uvolněné místo člena kontrolní komise podle stanoveného pořadí.
Členovi kontrolní komise lze za výkon funkce poskytnout odměnu pouze na základě
rozhodnutí členské schůze, která zároveň určí její výši, nebo způsob jejího určení, a
rozhodne, zda bude s členem kontrolní komise uzavřena písemná smlouva o výkonu
funkce, ve které bude poskytování takové odměny upraveno.
Jednání kontrolní komise svolává její předseda písemnou nebo elektronickou pozvánkou,
v níž uvede místo, datum, dobu a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být jednotlivým
členům kontrolní komise doručena nejméně sedm dnů před konáním jednání a spolu s ní i podklady, které mají být na jednání kontrolní komise projednány. Hrozí-li nebezpečí
z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda kontrolní komise je
povinen svolat jeho jednání bez zbytečného odkladu na žádost kteréhokoliv člena
kontrolní komise. Nesvolá-li předseda kontrolní komise jednání bez zbytečného odkladu,
může jej svolat kterýkoliv člena kontrolní komise.
Kontrolní komise je způsobilá se usnášet, je-li na jeho jednání přítomna nadpoloviční
většina jejich členů. Každý člen kontrolní komise má 1 (slovy: jeden) hlas. V případě
rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy kontrolní komise. Kontrolní komise rozhoduje
většinou hlasů všech svých členů.
O průběhu jednání kontrolní komise a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný
předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou tohoto zápisu je seznam přítomných osob.
V zápise se jmenovitě uvedou členové, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo
se zdrželi hlasování (u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení).
Každý člen kontrolní komise má právo na vydání kopie zápisu.
Předseda kontrolní komise, nebo její člen k tomu pověřený, má právo zúčastnit se jednání
jakéhokoliv orgánu Družstva.
Kontrolní komise určí v případě potřeby svého člena, který zastupuje Družstvo v řízení
před soudy a jinými orgány proti členovi představenstva.


Článek 31.
Jednání za Družstvo

1) Za Družstvo jedná člen představenstva samostatně.
2) Podepisování za Družstvo se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo jinak napsané
obchodní firmě Družstva připojí svůj podpis osoba nebo osoby oprávněné zastupovat
Družstvo; při podpisu se uvede, z jakého titulu daná osoba (či osoby) za Družstvo podepisují.


ČÁST V.
HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA


Článek 32.
Obecná ustanovení

1) Základní kapitál tvoří souhrn členských vkladů členů Družstva.
2) Zisk Družstva může být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů a k dalšímu
rozvoji Družstva.
3) Družstvo vytváří k zajištění svého hospodaření zejména následující fondy:
a) nedělitelný fond,
b) fond pořizovacích dalších členských vkladů,
c) fond dodatečných dalších členských vkladů.


Článek 33.
Nedělitelný fond

1) Nedělitelný fond se tvoří ze zisku.
2) Prostředky na fondu se používají k úhradě ztráty Družstva a k převodu do fondu
družstevní výstavby při financování technického zhodnocení Družstevního domu nebo
pořízení pozemku, na kterém je Družstevní dům postaven, popř. s tímto souvisí.


Článek 34.
Fond pořizovacích dalších členských vkladů

1) Prostředky na fondu pořizovacích dalších členských vkladů jsou součástí základního
kapitálu Družstva. Tvoří se pořizovacími dalšími členskými vklady, převodem zdrojů
z dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice, jsou-li tyto zdroje použity na
financování technického zhodnocení domu nebo k pořízení pozemku příslušejícího k domu
anebo převodem prostředků z fondu dodatečných dalších členských vkladů.
2) Prostředky na tomto fondu se používají na financování výdajů spojených s pořízením
Družstevního domu a pozemku, na kterém je Družstevní dům postaven, popř. s tímto
souvisí, nebo na financování technického zhodnocení tohoto domu. Prostředky na tomto
fondu se dále použijí k úhradě ztráty Družstva převodem Družstevního bytu do vlastnictví
člena Družstva podle příslušného právního předpisu. Fond se snižuje při úplatném
převodu vlastnického práva k Družstevního bytu členovi Družstva podle příslušného
právního předpisu, je-li pořizovací další členský vklad započítáván nabyvateli na úhradu
úplaty za uvedený převod vlastnického práva, a při bezúplatném převodu vlastnického
práva k Družstevnímu bytu podle příslušného právního předpisu.
3) Fond se eviduje podle jednotlivých členů Družstva a podle bytů a nebytových prostorů, ke
kterým se vztahuje.


Článek 35.
Fond družstevní výstavby

1) Fond družstevní výstavby je kapitálovým fondem, který se tvoří z příspěvků poskytnutých
na pořízení Družstevního domu, které nejsou členskými vklady, a převodem prostředků
z nedělitelného fondu nebo z dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice.
2) Prostředky z tohoto fondu se použijí na financování investičních výdajů spojených
s pořízením Družstevního domu a pozemku, na kterém je Družstevní dům postaven, popř.
s tímto souvisí, nebo na financování technického zhodnocení domu. Fond se snižuje při
převodu Družstevního bytu do vlastnictví člena Družstva podle příslušného právního
předpisu.


Článek 36.
Fond dodatečných dalších členských vkladů

1) Prostředky na fondu dodatečných dalších členských vkladů jsou součástí základního
kapitálu Družstva. Tvoří se dodatečnými dalšími členskými vklady.
2) Tento fond se používá na financování výdajů spojených s pořízením pozemku, na kterém
je Družstevní dům postaven, popř. s tímto souvisí, nebo technického zhodnocení domu při
současném převodu prostředků do fondu pořizovacích dalších členských vkladů a dále
k úhradě ztráty Družstva. Fond se snižuje při použití jeho prostředků na úhradu ztráty a
při převodu vlastnického práva k Družstevnímu bytu členovi Družstva podle příslušného
právního předpisu, je-li dodatečný další členský vklad nabyvateli započítán na úhradu
úplaty za uvedený převod vlastnického práva.
3) Tento fond se eviduje podle jednotlivých členů.


Článek 37.
Dlouhodobá záloha na opravy a dodatečné investice

1) Záloha se tvoří pravidelnými i mimořádnými příspěvky z nájemného a převodem podílů
členů na zisku.
2) Tato záloha se používá na financování oprav, údržby, případně dalších provozních
nákladů a dále na financování výdajů spojených s pořízením pozemku, na kterém je
Družstevní dům postaven, popř. s tímto souvisí, nebo financování technického zhodnocení
domu při současném převodu prostředků do fondu pořizovacích dalších členských vkladů
nebo do fondu družstevní výstavby, není-li se členem uzavřena smlouva o převzetí
povinnosti k dalšímu členskému vkladu.
3) Způsob tvorby a použití zálohy podrobně upravují směrnice Družstva, které přijímá
členská schůze.
4) Zálohu nebo její část lze v odůvodněných případech zájemci vrátit, rozhodne-li tak členská schůze.


Článek 38.
Vypořádání výsledku hospodaření

1) Zisk Družstva se převádí do nedělitelného fondu. Zisk nelze rozdělit mezi členy, ledaže je
jejich podíl na zisku převeden do dlouhodobé zálohy a opravy a dodatečné investice a
použit podle Článku 35. těchto stanov. V takovém případě se podíl členů na zisku určí
podle stejného kritéria, podle kterého se podílejí na tvorbě této zálohy z nájemného.
2) Ztráta se uhradí z nerozděleného zisku z minulých let, z fondu dodatečných dalších
členských vkladů nebo z nedělitelného fondu.
3) Ztrátu lze uhradit z prostředků získaných z uhrazovací povinnosti za podmínek uvedených
těmito stanovami.


ČÁST VI.
ZRUŠENÍ A ZÁNIK DRUŽSTVA


1) Družstvo se zrušuje:
a) rozhodnutím členské schůze,
b) rozhodnutím orgánu veřejné moci,
c) z dalších důvodů stanovených zákonem.
2) Po zrušení Družstva se vyžaduje její likvidace, ledaže celé jmění Družstva nabývá právní
nástupce. Je-li Družstvo zrušeno s likvidací na základě rozhodnutí členské schůze, volí
tato členská schůze likvidátora.
3) Při likvidaci se postupuje dle příslušných ustanovení právních předpisů. Konečnou
zprávu likvidátora, návrh na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrku předloží
likvidátor ke schválení členské schůzi. Podíl člena na likvidačním zůstatku je roven
splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu. Podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí
v penězích. Nelze-li práva všech členů uspokojit zcela, uspokojí se poměrně. Jestliže po
uspokojení práv všech členů na likvidačním zůstatku zůstanou nerozděleny nějaké
prostředky, rozdělí se mezi členy rovným dílem.
4) Zrušuje-li se Družstvo v souvislosti s přeměnou dle příslušného právního předpisu,
zrušuje se bez likvidace dnem účinností přeměny.


ČÁST VII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1) Družstvo zřídí ve svém sídlem informační desku. Informační deska je přístupná každý
pracovní den v běžnou pracovní dobu všem členům. Informační deska se doplňkově
zpřístupní členům Družstva prostřednictvím internetových stránek.